Polska

Dodatkowe środki minimalizacji ryzyka mające na celu zapewnienie dodatniego bilansu korzyści i ryzyka stosowania produktu leczniczego. Materiały zostały ocenione i zatwierdzone przez właściwy organ krajowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

Flixabi (infliksymab)