Warunki

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z WITRYNY
Niniejsze warunki użytkowania opisują zasady korzystania z witryny firmy Biogen Poland Sp. z o.o. („Biogen”). Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Warunki użytkowania, prosimy nie korzystać z witryny.

Firma Biogen może w dowolnym momencie zmodyfikować informacje zawarte na witrynie oraz obowiązujące zasady korzystania z niej. Modyfikacje będą publikowane na witrynie, więc prosimy sprawdzić ponownie przed skorzystaniem z niej. Kontynuacja korzystania z witryny po opublikowaniu takich zmian oznacza, że użytkownik je akceptuje.

NINIEJSZA WITRYNA NIE OFERUJE PORAD MEDYCZNYCH ANI PROFESJONALNYCH USŁUG
Treści zawarte w niniejszej witrynie są źródłem informacji ogólnych w odniesieniu do omawianego tematu i są podawane wyłącznie na zasadzie bieżącej dostępności, jak zaznaczono w niniejszych Warunkach użytkowania. Zachęcamy, aby zweryfikować zawarte tutaj informacje przy użyciu innych źródeł, a także omówić je szczegółowo z pracownikiem służby zdrowia. Firma Biogen nie świadczy usług medycznych ani podobnych oraz nie dostarcza porad za pośrednictwem niniejszej witryny, zaś zawarte na niej informacje nie zastępują konsultacji medycznych przekazywanych przez lekarza. Jeśli użytkownik pragnie otrzymać takie usługi lub porady bądź ich potrzebuje, powinien skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. Nie należy interpretować treści umieszczanych na witrynie przez Biogen jako dowodu na to, że Biogen je autoryzuje, wydaje odnośnie do nich jakiekolwiek gwarancje, popiera strategie, wydaje rekomendacje czy namawia do podjęcia leczenia, działań bądź zastosowań leków sugerowanych przez autora treści.

ZAKRES STOSOWANIA
Firma Biogen zaprasza użytkowników do przeglądania, wykorzystywania i pobrania jednej kopii niniejszej witryny w celach informacyjnych, do użytku niekomercyjnego. Jeśli nie zaznaczono inaczej na niniejszej stronie, żadne treści, ich części lub oprogramowanie używane na niniejszej witrynie nie mogą być kopiowane, pobierane lub przechowywane w systemie magazynowania w innych celach. Poza tym nie mogą być rozpowszechniane w żadnym celu bez wyraźnej zgody firmy Biogen wyrażonej na piśmie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Biogen może przerwać, zmienić lub ograniczyć korzystanie z witryny z dowolnego powodu i bez uprzedzenia.

Korzystając z tej strony, użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni.

BRAK GWARANCJI
Wszelkie treści zawarte w niniejszej witrynie udostępnia się na zasadzie bieżącej dostępności bez jakiejkolwiek gwarancji - rzeczywistej czy domniemanej. Dotyczy to również implikowanych gwarancji przydatności handlowej, dopasowania do określonego celu, dokładności i braku naruszeń przepisów. Firma Biogen nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, kompletności, aktualności lub wiarygodności treści zawartych w niniejszej witrynie. Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację informacji zanim zdecyduje się na nich polegać. Użytkownik korzysta z tej witryny oraz dostępnych na niej treści na własne ryzyko. Firma Biogen nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że korzystanie z witryny będzie odbywać się w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, by zapewnić, że treści dostępne na witrynie nie zawierają wirusów.

Powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w krajach, które nie pozwalają na wykluczenie niektórych domniemanych gwarancji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; BRAK OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA
Użytkownik korzysta z tej witryny i dostępnych na niej treści na własne ryzyko. W szczególności firma Biogen nie ponosi żadnej odpowiedzialności, czy to z tytułu umowy czy deliktu, ścisłej lub innego rodzaju odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub szczególne szkody wynikające z dostępu do witryny lub korzystania z niej, nawet jeśli firma Biogen została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, w tym w związku z poleganiem przez jakąkolwiek osobę na treściach otrzymanych za pośrednictwem witryny. Dotyczy to również szkód, które wystąpiły w związku z błędami lub pominięciami bądź opóźnieniami w transmisji danych do/od użytkownika, przerwami w połączeniach telekomunikacyjnych do witryny lub wirusami wywołanymi w całości lub w części przez zaniedbania, działanie siły wyższej, awarie telekomunikacyjne, kradzież, zniszczenia lub nieautoryzowany dostęp do witryny, bądź powiązanych z nimi informacjami lub programami.

Firma Biogen nie gwarantuje, że funkcjonalności prezentowane w niniejszej witrynie nie zawierają wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów. Mimo, że treści zawarte w niniejszej witrynie poddawane są okresowej aktualizacji, firma Biogen nie ma obowiązku aktualizowania informacji zawartych w witrynie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak takiej aktualizacji. Firma Biogen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, wiarygodność lub przydatność informacji ujawnionych lub udostępnionych za pośrednictwem niniejszej witryny. Obowiązkiem użytkownika jest zweryfikowanie informacji zawartych w niniejszej witrynie, zanim użytkownik zdecyduje się na nich polegać.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie treści prezentowane w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi Polski, USA i zagranicznymi. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, przesyłać, pobierać, zamieszczać, przekazywać, publikować ani rozpowszechniać treści, w tym kodu witryny bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Wyjątkiem są tu cele własne, niehandlowe. Z zastrzeżeniem zapisów zdania poprzedniego, żadnych informacji zawartych w niniejszej witrynie nie należy interpretować jako przyznania licencji lub innych praw w ramach jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego, tudzież innych praw własności intelektualnej firmy Biogen bądź strony trzeciej. Nieuprawnione użycie znaków towarowych, usługowych lub logo firmy Biogen może stanowić naruszenie polskich przepisów o znakach towarowych.

LINKI
Niniejsza witryna może zawierać linki do witryn obsługiwanych przez strony trzecie. Firma Biogen nie sprawuje żadnej kontroli nad powiązanymi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na innych stronach internetowych powiązanych z niniejszą witryną. Takie linki nie oznaczają, że firma Biogen popiera materiały na innej stronie, przy czym Biogen zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do dostępu do powiązanych witryn. Firma Biogen zamieszcza linki do tych stron internetowych w ramach udogodnienia dla użytkowników, którzy wchodzą na strony internetowe powiązane z niniejszą witryną na własne ryzyko.

O ile nie zostało to inaczej określone w pisemnej umowie pomiędzy użytkownikiem a firmą Biogen, użytkownik musi stosować się do polityki dotyczącej linków firmy Biogen w następujący sposób: (i) wszelkie linki do tej witryny muszą zawierać wyłącznie tekst i być wyraźnie oznaczone „biogen.com” lub „witryna Biogen”; (ii) wygląd, położenie i inne aspekty linku nie mogą niszczyć lub osłabiać wartość firmy związanej z nazwą i znakami towarowymi firmy Biogen; (iii) link musi wskazywać stronę główną (np. www.biogen.com), a nie inne strony witryny; (iv) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że dana organizacja lub podmiot są sponsorowane przez firmę Biogen lub z nią powiązane; (v) po kliknięciu przez użytkownika link musi wyświetlić stronę na pełnym ekranie, a nie w „ramce” na stronie z linkami; oraz (vi) firma Biogen zastrzega sobie prawo wycofania zgody na zamieszczenie linku w dowolnym momencie i według własnego uznania.

LOKALIZACJA I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Niniejsza strona jest obsługiwana przez Biogen Polska  a korzystanie z niej reguluje prawo polskie. Biogen nie gwarantuje, że materiały publikowane na stronie są zgodne z prawdą poza  Polską. Dostęp do niniejszej witryny z kraju innego niż Polska odbywa się na ryzyko użytkownika. Osoby, które zdecydują się wejść na stronę Biogen Polska z innych lokalizacji czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

PODZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY
Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwy miejscowo, pozostałe postanowienia tychże Warunków użytkowania pozostają w pełnej mocy. Jeśli jakieś postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne tylko w części, pozostanie ono w pełnej mocy w zakresie, w którym nie zostało uznane za nieważne lub niewykonalne. Strony ponadto zgadzają się zastąpić takie nieważne lub niewykonalne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania ważnym i wykonalnym postanowieniem, które spełni, w miarę możliwości, ekonomiczne, biznesowe i innych cele takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.

NARUSZENIA I DODATKOWE POLITYKI
Firma Biogen zastrzega sobie prawo korzystania z wszelkich dostępnych i zgodnych z przepisami środków w przypadku naruszenia zasad i przepisów określonych na niniejszej witrynie. Ma m.in. prawo do zablokowania dostępu do witryny z określonego adresu internetowego.

PYTANIA
W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania, prosimy skontaktować się z właściwą osobą wymienioną w sekcji Skontaktuj się z nami.