Eesti

Täiendavad riskivähendamise meetmed, et vähendada ravimi kasutamisega seotud tekkida võivat riski. Materjalid on läbi vaadatud ja kinnitatud vastavalt müügiloa tingimustele kohaliku pädeva asutuse poolt.