Privacy Policy

Andmekaitseteatis tervishoiutöötajatele

Biogeni veebisaitide andmekaitseteatis

Biogen austab täielikult teie privaatsust. Me mõistame, kui oluline on kaitsta inimeste isikuandmeid ning rakendada nende andmete töötlemisel kõrgeid eetilisi ja regulatiivseid standardeid. Selles andmekaitsepoliitikas selgitatakse põhimõtteid ja tavasid, mille Biogen Eesti (edaspidi Biogen) on välja töötanud isikuandmete kaitsmiseks ja kehtivate andmekaitseseaduste järgimiseks.

Milliseid andmeid me kogume?

(a)     Andmed, mida kogume teilt

Biogen kogub suurema osa andmeid otse teilt, kui otsustate luua meie veebisaidil või meie mobiilirakenduses konto, meile helistada või e-kirja saata või muul viisil meile teavet anda. Alljärgnevalt on toodud näited andmetest, mida me võime koguda otse teilt:

 • Nimi
 • Kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress jne)
 • Kasutajanimi ja parool
 • Sünniaeg
 • Suhtluseelistused
 • Vanus
 • Tööalane teave, sealhulgas teenistuskäik, haridus, kvalifikatsioon, amet ja spetsialiseerumise valdkonnad.

(b)     Andmed, mida kogume, kui käite meie veebisaidil

Kui külastate seda veebisaiti, on meil juurdepääs järgmist liiki andmetele teie kohta.

Veebisaidil registreerumine. Biogen on selle veebisaidi kavandanud nii, et te võite seda külastada ning tutvuda teabega meie pakutavate teenuste ja toodete kohta, ilma et peaksite oma isikuandmeid esitama. Kui otsustate registreeruda Biogeni pakutavate funktsioonide ja teenuste kasutamiseks kas tarbijana või tervishoiutöötajana, siis kogume teilt isikuandmeid ja neid võidakse kombineerida, et pakkuda teile teie soovitud teenuseid või teavet või et tagada, et meie käsutuses olevad isikuandmed on alati täielikud, ajakohased ja täpsed.

IP-aadress. Kui te külastate seda veebisaiti, talletame teie arvuti internetiprotokolli-aadressi (IP-aadressi). IP-aadress ei võimalda teid isiklikult tuvastada, kuid see võimaldab meil säilitada teiega sidet, kui te sellel veebisaidil ringi liigute.

(c)     Konfidentsiaalsed isikuandmed

Biogen väldib konfidentsiaalsete isikuandmete kogumist. Harvadel juhtudel, näiteks selleks, et hõlbustada juurdepääsu patsientidele pakutavatele tugiteenustele, võib Biogenil siiski olla vaja koguda konfidentsiaalseid isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Kui meil on vaja koguda teie kohta mis tahes konfidentsiaalseid isikuandmeid, hangime teilt selleks sõnaselge nõusoleku, kui andmekaitseseadused seda nõuavad.

Kuidas me teie andmeid kasutame?

Oma isikuandmete andmisel nõustute, et kui see on kohalike õigusaktidega lubatud või kui olete nõustunud meilt neid teateid saama, võime kasutada teie andmeid:

 • teie päringutele vastamiseks;
 • oma teenuste parandamiseks;
 • meie edastatava teabe sisu parandamiseks;
 • teile nõuannete, kasuliku teabe, tooteuudiste ja ajakohastatud teabe edastamiseks;
 • oma uutest toodetest ja teenustest teavitamiseks;
 • teilt meie toodete ja teenuste kohta arvamuse küsimiseks;
 • teie töölevõtmise avalduse kaalumiseks;
 • meie enda haldus- ja kvaliteedi tagamise eesmärkidel ning
 • sellel veebisaidil nimetatud muudel eesmärkidel.
 • Teie isikuandmete kasutamisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

(a)     Piiramine

Biogen kogub teie kohta ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud ühel või mitmel meie õiguspärasel ärilisel eesmärgil või mida nõuab seadus. Biogen kogub isikuandmeid ainult seaduslikul viisil ja ausalt ning mitte ebamõistlikult pealetükkivalt.

(b)     Eesmärk

Teie isikuandmete kogumisel astub Biogen mõistlikke samme, et teavitada teid sellest, milliseid isikuandmeid kogutakse ja millistel eesmärkidel seda tehakse, ning ta kasutab neid andmeid ainult kindlaksmääratud esmastel eesmärkidel või nendega seotud teisestel eesmärkidel.

(c)     Andmete avalikustamine

Biogen teavitab teid organisatsioonidest (või organisatsioonide liikidest), kellele me võime isikuandmeid üldjuhul avalikustada. Me edastame teile kontaktandmed juhuks, kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me teie kohta hoiame, või kui soovite oma isikuandmeid või eelistusi ajakohastada.

Kuidas me teie andmeid teistega jagame?

Pange tähele, et isikuandmete lubatav edastamine kolmandatele isikutele või teistele Biogeni kontserni kuuluvatele äriühingutele hõlmab andmete edastamist ühest riigist teise ja võib hõlmata andmete edastamist riiki, kus õigusaktidega on ette nähtud teie riigis pakutavast erinev kaitse. Sellistel juhtudel võtame asjakohased meetmed piisava andmekaitse tagamiseks kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt.

(a)     Sidusettevõtjad

Me võime oma andmekaitsepoliitikas kirjeldatud eesmärkidel avaldada isikuandmeid oma sidusettevõtjatele. Sidusettevõtjad on äriühingud, mis on koos meiega meie emaettevõtja Biogen, Inc. valitseva mõju all.

(b)     Kolmandad isikud

Biogen võib kasutada kolmandate isikute teenuseid, mille jaoks võib olla vaja avaldada neile isikutele teie isikuandmeid. Kui me anname kolmandale isikule juurdepääsu teie isikuandmetele, on juurdepääs lubatud ainult meie andmekaitsepoliitikaga kooskõlas olevatel eesmärkidel ja igal sellisel kolmandal isikul on kohustus kaitsta teie isikuandmeid kõikide andmekaitseseaduste kohaselt.

(c)     Õiguskaitse

Teatavates olukordades võidakse meilt nõuda teie isikuandmete avaldamist kohtumääruse, kohtukutse, läbiotsimismääruse, seaduse või määruse alusel. Meil on kavas teha sellistele taotlustele vastamisel koostööd, rakendades asjakohaseid meetmeid tagamaks, et taotleja mõistab talle edastatavate isikuandmete konfidentsiaalsust. Samuti jätame endale õiguse teha koostööd õiguskaitseasutustega nende kasutajate uurimisel ja vastutusele võtmisel, kes rikuvad meie reegleid või käituvad ebaseaduslikult või kes põhjustavad kahju üksikisikutele või kahjustavad meie vastutusel olevaid isikuandmeid.

(d)     Teated toodete kohta

Kui võtate meiega ühendust seoses mõne meie toote kasutamise kogemusega, võime vajaduse korral kasutada teie esitatud andmeid, kui esitame kaebuste või kõrvalnähtude kohta aruandeid kohalikele ja rahvusvahelistele tervishoidu või ravimitööstust reguleerivatele asutustele, ning muul viisil vastavalt seadusega nõutule.

(e)     Äriühingu tehingud

Me võime avaldada teie andmeid kolmandale isikule meie äriühingu reorganiseerimise, ühinemise või müügi korral, ühisettevõtte loomise korral ning meie ettevõtte, varade või varude tervikuna või osalise üleandmise, võõrandamise või muu käsutamise korral (sealhulgas pankroti- või muu sarnase menetlusega seoses).

Küpsised ja muu tehnoloogia

Selleks et hinnata meie veebisaitide kasutamist, isikupärastada teie kasutust ja pakkuda teie huvidega kohandatud veebisisu, kasutab Biogen mitmesuguseid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks interneti-märgiseid ja küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille meie veebisait paigutab teie arvutisse või muusse internetiühendusega seadmesse. Küpsised võimaldavad meil eristada teid veebisaidi teistest kasutajatest ning parandada veebisaiti ja veebisaidi sirvimist. Lisateavet küpsiste ja muu andmekogumistehnoloogia kohta leiate meie küpsiste ja muu tehnoloogia kasutamise poliitikast.

Meie turvameetmed

Me soovime, et teie isikuandmed oleksid võimalikult turvaliselt hoitud. Me tagame teie isikuandmete kaitse taseme kooskõlas andmekaitseseadustega ja kasutame kõiki olemasolevaid tehnilisi ressursse, et vältida teie andmete kaotsiminekut, muutmist ja neile loata juurdepääsu või nende loata töötlemist. Turvameetmed, mida me kasutame kõigi isikuandmete kaitsmiseks, on kavandatud nii, et need vastaksid sektori standarditele või ületaksid neid, et takistada loata juurdepääsu isikuandmetele. Siiski peaksite olema teadlik, et ükski turvameede pole 100% kindel ja teiegi peaksite alati rakendama asjakohaseid turvameetmeid oma isikuandmete kaitseks, sealhulgas tagama ajakohase viirusetõrjetarkvara olemasolu.

Lingid teistele veebisaitidele

Biogeni veebisaitidel võib olla linke veebisaitidele, mis meie arvates võivad olla teile kasulikud ja informatiivsed. Me ei kiida heaks ega soovita nende veebisaitide sisu või teenuseid ega vastuta nende veebisaitide andmekaitsepõhimõtete eest. Soovitame teil tutvuda ja olla kursis iga külastatava veebisaidi andmekaitsepoliitikaga.

Biogen võib teile sisu või teenuste pakkumisel teha koostööd ka teiste äriühingutega, kasutades veebisaiti, millel on nii Biogeni logo kui ka koostööpartneri logo. Te peaksite tutvuma selliste veebisaitide andmekaitsepoliitikaga, sest see võib mõnes aspektis meie omast erineda.

Meie lastepoliitika

Selle veebisaidi sisu ja teenused on mõeldud üle 18-aastastele kasutajatele. See veebisait ei ole kavandatud nii, et see oleks lastele ligitõmbav. Kui saame teada, et alla 18-aastane kasutaja on sellel veebisaidil isikuandmeid esitanud või et keegi on andnud teavet alla 18-aastase patsiendi kohta, kustutame selle teabe oma aktiivsetest andmebaasidest.

Andmete salvestamine ja teie õigused

Me ei hoia teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti.

Te võite igal ajal Biogeni poole pöörduda, kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele või vajate teavet isikuandmete kohta, mida me teie kohta hoiame (näiteks isikuandmete allika kohta). Teil on õigus esitada õiguspärastel põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist.

Kui Biogen töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, võite allpool toodud kontaktandmeid kasutades meiega ühendust võtta ja oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et sellega kaasneks teile negatiivseid tagajärgi. See ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist.

Pange tähele, et mõnel juhul piiravad kehtivad andmekaitseseadused neid õigusi ning et meil on õigus teie isikuandmeid koguda, töödelda ja hoida oma juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks andmeid ravimi tarvitamisega kaasnenud kõrvalnähu kohta). Me võime isikusamasuses veendumiseks paluda teil esitada lisateavet, enne kui täidame teie taotluse.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on kahtlusi selle suhtes, kuidas Biogen on teie isikuandmeid kogunud või käidelnud, või kui teil on küsimusi siinse andmekaitseteatise kohta või te soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi, võite pöörduda Biogeni ülemaailmse andmekaitseüksuse poole aadressil privacy@biogen.com.

Andmekaitsepoliitika muutmine

Me kasutame teie isikuandmeid nende kogumise ajal kehtivas andmekaitsepoliitikas kirjeldatud viisil. Me jätame siiski endale õiguse selle andmekaitsepoliitika tingimusi igal ajal muuta (näiteks andmekaitseseaduste muudatuste tõttu), postitades sellel veebisaidil muudetud sõnastuse. Kui selliste muudatuste tõttu on vajalik teie nõusolek, võtame selle saamiseks asjakohased ja mõistlikud meetmed.

Teave euroopa majanduspiirkonna elanikele

Euroopa Liidu andmekaitseseaduste kohaselt on „vastutav töötleja“ juriidiline isik, kes vastutab teie isikuandmete kaitse eest ja aitab teil oma andmekaitseõigusi kasutada. Selle veebisaidi puhul on teie isikuandmete vastutav töötleja:

Biogen Estonia OÜ
Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4,
10151, Tallinn, Eesti

Biogeni ELi andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti aadressil privacy@biogen.com.

Kui leiate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitseasutusele. Kohaliku andmekaitseasutuse andmed leiate siit: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.