Hrvatska

Dodatni materijali za minimizaciju rizika sa svrhom minimizacije potencijalnog rizika povezanog s primjenom lijekova. Nacionalno nadležno tijelo procijenilo je i odobrilo materijale u skladu sa zahtjevima  odobrenja za stavljanje lijeka u promet za pojedini lijek.

Benepali (etanercept)