Vilkår og betingelser

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET
Disse vilkårene og betingelsene for bruk gjelder din bruk av Biogen Norway AS’ ("Biogen") nettsted. Ved å bruke dette nettstedet, angir du at du er enig i disse vilkårene og betingelsene for bruk. Hvis du ikke samtykker i alle disse vilkårene og betingelsene for bruk, skal du ikke bruke dette nettstedet. 

Biogen kan når som helst endre dette nettstedet og reglene og forskriftene som styrer bruken av nettstedet. Endringene vil bli beskrevet på nettstedet. Du bør derfor sjekke dette igjen når du bruker nettstedet. Ved kontinuerlig bruk av nettstedet etter at slike endringer er beskrevet, angir du at du godtar slike endringer.

DETTE NETTSTEDET GIR INGEN MEDISINSKE ELLER FAGLIGE TJENESTER OG RÅD
Innholdet på dette nettstedet er en generell informasjonskilde for temaet som dekkes, men er kun gitt på "som er"- og "som tilgjengelig"-basis, slik det er beskrevet i disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du oppfordres til å bekrefte informasjonen heri med andre kilder, og å gjennomgå informasjonen nøye sammen med  profesjonelt helsepersonell. Biogen engasjerer seg ikke i å gjengi medisinske eller lignende medisinske eller faglige råd via dette nettstedet, og informasjonen er ikke ment å erstatte medisinske råd som gis av en lege. Hvis du ønsker eller trenger slike tjenester eller råd, bør du snakke med profesjonelt helsepersonell. Du bør ikke tolke Biogens publisering av dette innholdet som en anbefaling fra Biogen av synspunktene uttrykt her, eller noen garanti eller garanti for en strategi, anbefaling, behandling, tiltak eller bruk av medisiner eller forberedelse gjort av forfatteren av innholdet.

BRUKSOMFANG
Biogen inviterer deg til å vise, bruke og laste ned én kopi av dette nettstedet for din informasjonsmessige, ikke-kommersielle bruk. Med mindre annet er oppgitt på denne siden, kan ingen del av noe innhold eller programvare på dette nettstedet kopieres, lastes ned eller lagres i et gjenfinningssystem for noe annet formål, og kan heller ikke videreformidles til noe formål, uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Biogen. Du forstår at Biogen kan avbryte, endre eller begrense din bruk av dette nettstedet for hvilken som helst grunn, uten varsel. 

Ved å bruke dette nettstedet angir du at du er over 18 år.

INGEN GARANTIER
Alt innhold på dette nettstedet er gitt til deg på en "som er"-, "som tilgjengelig"-basis uten noen form for garanti. Verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-overtredelse. Biogen gir ingen garanti for nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet eller pålitelighet i noe av innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet. Du er ansvarlig for å kontrollere all informasjon før du stoler på det. Bruk av nettstedet og innholdet som er tilgjengelig på nettstedet er på egen risiko. Biogen gir ingen løfter eller garantier om at bruken av nettstedet vil være uavbrutt eller feilfritt. Du er ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at alt innhold du får fra nettsiden er fritt for virus.

Det kan være at de ovennevnte unntakene ikke gjelder i jurisdiksjoner som ikke tillater utelukkelse av visse implisitte garantier.

BEGRENSING AV ANSVAR, INGEN FORPLIKTELSE TIL OPPDATERING
Ditt bruk av nettstedet eller noe innhold på nettstedet er på din egen risiko. Biogen fraskriver seg ethvert ansvar, enten basert på kontrakt, tort, objektivt ansvar eller på annen måte, for noen direkte, indirekte, følgeskader eller spesielle skader som er en følge av eller på noen måte er knyttet til tilgang til eller bruk av nettstedet, selv om Biogen har blitt informert om muligheten for slike skader, inkludert men ikke begrenset til avhengighet av noen part om noe innhold innhentet gjennom bruk av nettstedet, eller som oppstår i forbindelse med feil eller mangler i, eller forsinkelser i overføring av, informasjon til eller fra brukeren, avbrudd i telekommunikasjonsforbindelser til nettstedet eller virus, enten som helt eller delvis av uaktsomhet, naturkatastrofer, telekommunikasjonssvikt, tyveri eller ødeleggelse av, eller uautorisert tilgang til nettstedet, eller relatert informasjon eller programmer.

Biogen garanterer ikke at funksjonene på dette nettstedet er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Selv om innholdet på dette nettstedet oppdateres med jevne mellomrom, har ikke Biogen plikt til å oppdatere informasjonen på dette nettstedet, og Biogen vil ikke være ansvarlig for manglende oppdatering av slik informasjon. Biogen påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller nytten av den informasjonen som fremlegges eller gis tilgang til gjennom dette nettstedet. Det er ditt ansvar å kontrollere informasjon som finnes på dette nettstedet før du stoler på det.

OPPHAVSRETTIGHETER
Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av sveitsiske, amerikanske, norske og utenlandske lover om opphavsrettigheter. Du kan ikke kopiere, endre, laste opp, laste ned, legge ut, overføre, publisere eller distribuere noe av innholdet, inkludert og uten begrensning koden som finnes på dette nettstedet uten vårt skriftlige samtykke, bortsett fra for egne personlige, ikke-kommersielle formål. Unntatt unntak som er fastsatt i foregående setning, skal ingenting på dette nettstedet tolkes som en lisens eller andre rettigheter under noe patent, varemerke, opphavsrett eller annen immateriell eiendom av Biogen eller en tredjepart. Uautorisert bruk av Biogens varemerke, servicemerke eller logo kan være et brudd på norske varemerkelover.

KOBLINGER
Dette nettstedet kan inneholde koblinger til nettsteder som drives av andre parter. De oppkoblede sidene er ikke under Biogens kontroll og Biogen er ikke ansvarlig for innholdet som er tilgjengelig på noen andre internettsteder som er koblet opp til dette nettstedet. Slike koblinger innebærer ikke at Biogen anbefaler materialet på noe annet nettsted og Biogen fraskriver seg alt ansvar med hensyn til tilgang til slike oppkoblede nettsteder. Biogen oppgir koblinger til andre internettsteder som en praktisk hjelp for brukere, og tilgang til noen andre internettsteder, koblet opp til dette nettstedet er på din egen risiko.

Med mindre annet er beskrevet i en skriftlig avtale mellom deg og Biogen, må du følge Biogens oppkoblingspolicy slik: (i) noe kobling til dette nettstedet skal være en tekstkobling, tydelig merket "biogen.no" eller "Biogen website", (ii) utseendet, posisjonen og andre aspekter av koblingen kan ikke være slik at den svekker den goodwill som er knyttet til Biogens navn og varemerker, (iii) koblingen skal "peke" til hjemmesiden (f. eks www.biogen.no) og ikke til andre sider på nettstedet, (iv) utseendet, posisjonen og andre av koblingens egenskaper skal ikke skape et falskt inntrykk av at din organisasjon eller enhet er sponset av, tilknyttet eller assosiert med Biogen, (v) når den er valgt av en bruker, skal koblingen vise nettstedet på full skjerm og ikke i en "ramme" på oppkoblet nettside og (vi) Biogen forbeholder seg retten til å tilbakekalle sitt samtykke til koblingen til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende.

 

BELIGGENHET OG GJELDENDE LOVER
Dette nettstedet drives av Biogen Norway AS og bruken skal være underlagt norsk lov. Biogen gir ingen garanti for at materialet publisert på dette nettstedet er gjeldende i noen jurisdiksjon utenfor Norge, og tilgang til dette nettstedet  utenfor Norge er på brukernes risiko. De som velger å få tilgang til Biogen International sitt nettsted fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge gjeldende lokale lover.

UGYLDIGHET
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for bruk er ugyldig eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol, skal de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk forbli i full kraft og effekt. En bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for bruk anses som ugyldig eller bare kan håndheves delvis eller i grad, vil være i full kraft og effekt i den utstrekning det anses ugyldig eller ikke kan håndheves. Partene er videre enige om å erstatte slike ugyldige bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene for bruk med en gyldig og håndhevbar bestemmelse som vil oppnå, i den grad det er mulig, det økonomiske, virksomhetsmessige og andre formål i en slik ikke-håndhevbar bestemmelse.

OVERTREDELSER OG YTTERLIGERE RETNINGSLINJER
Biogen forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler tilgjengelig ved lov for brudd på lover og regler som er fastsatt på dette nettstedet, inkludert retten til å blokkere tilgang fra en bestemt internettadresse til nettstedet.

SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene for bruk, kontakt oss på:

Biogen Norway AS
Vitaminveien 1 A
Postboks 4305 Nydalen
0402 Oslo
Norge