Ελλάδα

Επιπρόσθετα Υλικά Ελαχιστοποίησης Κινδύνου έτσι ώστε να μειωθεί ο πιθανός κίνδυνος που σχετίζετε με την χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων. Τα υλικά έχουν εξιολογηθεί και εγκριθεί από την εθνική κανονιστική αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας κυκλοφορίας του.

Imraldi (ανταλιμουμάμπη)