Κύπρος

Επιπρόσθετα Υλικά Ελαχιστοποίησης Κινδύνου έτσι ώστε να μειωθεί ο πιθανός κίνδυνος που σχετίζετε με την χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων. Τα υλικά έχουν εξιολογηθεί και εγκριθεί από την εθνική κανονιστική αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας κυκλοφορίας του.